Všeobecné obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

pro prodej on-line kurzů, webinářů a vzdělávacích materiálů na webu peaklevelcademy.cz

Vážení návštěvníci webových stránek Peak Level Academy, 

nacházíte se na stránce se všeobecnými obchodními podmínkami týkající se prodeje našich produktů a služeb. Na webových stránkách peaklevelacademy.cz (dále jen „web“ nebo „webové rozhraní“) jste si nejspíš už přečetli podrobnosti o vámi vybrané službě či produktu spadajících do kategorie tzv. „digitálního obsahu“. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (zkráceně jen „VOP“) obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici před tím, než kliknete na objednávací tlačítko. Přečtěte si je proto, prosím, pečlivě. Před vlastní objednávkou totiž zaškrtáváte i políčko „souhlasím s obchodními podmínkami“ a tím pádem bude váš souhlas opravdu souhlasem. 

KDY SE VOP POUŽIJÍ A JAKÝ MAJÍ VZTAH K UZAVŘENÉ SMLOUVĚ?

VOP se použijí pro objednávku a prodej našich on-line kurzů, webinářů a vzdělávacích materiálů (vše dohromady bude v dalším textu zkráceně označováno i jen jako „produkty“) přes webové rozhraní.

Samotný nákup produktů a proces uzavření smlouvy je popsaný níže. VOP jsou dokumentem, který tvoří nedílnou součást smlouvy uzavřené mezi námi. Pokud by ve Smlouvě byla ujednání, která se liší od textu VOP, mají ujednání ve Smlouvě přednost.

Nákup produktů probíhá na základě Kupní smlouvy uzavírané mezi námi jako PLA a vámi jako Kupujícím. Pokud je ve VOP užíván pouze pojem „Smlouva“, rozumí se tím jak Kupní smlouva, tak Smlouva o poskytování služeb. Smlouva je uzavírána v českém jazyce, archivovaná v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám. Smlouva je tvořena vaší objednávkou (vyplněným objednávkovým formulářem na webovém rozhraní) a jejím přijetím z naší strany a těmito VOP.

I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NÁS

Provozovatelem webových stránek peaklevelacademy.cz je společnost  Peak Level Academy s.r.o.
IČ: 09266135 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 333545
Sídlo: U první baterie 1697/29, Břevnov, Praha 6, 162 00
E-mail: podpora@peaklevelacademy.cz
Společnost není plátcem DPH.

II. DŮLEŽITÉ POJMY, ABY BYLO ZŘEJMÉ, O ČEM SE ZDE PÍŠE

KDO JE KUPUJÍCÍ?
Kupujícím je ten, kdo prostřednictvím webového rozhraní, s námi uzavře Kupní smlouvu, kterou koupí některý z nabízených produktů. Při koupi e-booků a on-line kurzů se jedná o poskytnutí tzv. digitálního obsahu (pojem používaný občanským zákoníkem). 

I když předpokládáme, že typickým Kupujícím, který si koupí produkty bude spotřebitel, může být Kupujícím samozřejmě i podnikatel (podnikající fyzická osoba – OSVČ anebo právnická osoba, např. s.r.o. nebo akciová společnost).

KDO JE SPOTŘEBITELEM?
Spotřebitelem se podle zákona rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud jste fyzická osoba a do objednávky uvedete IČO, budeme mít za to, že Smlouvu uzavíráte jako podnikatel, a ne jako spotřebitel.  

CO JE SPOTŘEBITELSKÁ SMLOUVA?
Je to Smlouva, ve které jako Kupující vystupuje spotřebitel. Spotřebitel má v mnoha případech výhodnější postavení než ostatní kupující. Pokud se některé právo týká pouze Spotřebitele, je to ve VOP výslovně uvedeno (tj. místo „Kupující“ je uvedeno „Spotřebitel“). 

 CO JE SMLOUVA UZAVŘENÁ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM?
Jedná se o Smlouvu, která je uzavřena prostřednictvím PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA DÁLKU, tj. je uzavřena, aniž bychom se museli osobně potkat, neboť k jejímu uzavření využíváme webové rozhraní. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení a případné telefonní hovory) si jako Kupující hradíte sami a neliší se od běžné sazby účtované vaším operátorem, resp. poskytovatelem internetového připojení. Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.

JAKÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY SE SMLUVNÍ VZTAH MEZI NÁMI ŘÍDÍ?
Jsou to platné právní předpisy, zejména zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“) a v případech, kdy je Kupujícím spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. 

III. JAK NA OBJEDNÁVKU A UZAVŘENÍ SMLOUVY?

1. Jako Kupující objednáváte produkty přes webové rozhraní, tj. skrze objednávkový systém na webových stránkách, vyplněním tam umístěného objednávkového formuláře. 

2. POPIS PRODUKTŮ: Na webovém rozhraní naleznete podrobný popis nabízených on-line  kurzů a e-booků,, jejich obsah, informace o tom, pro koho jsou určeny a jaký přínos od nich můžete očekávat. Na webovém rozhraní naleznete i reference klientů, kteří produkty pořídili před vámi. Prezentace produktů uvedená na webovém rozhraní je informativního charakteru. Jako PLA nejsme povinni uzavřít Smlouvu. Ustanovení § 1732 odst. 2. NOZ se nepoužije. 

3. OBJEDNÁNÍ PRODUKTŮ: Pro objednání přes webové rozhraní slouží objednávkový/rezervační formulář, kde jako Klient vyplníte své kontaktní údaje (jméno, příjmení, adresu, e-mail, při objednávce na firmu i údaje o firmě, IČ, DIČ), informace o objednávaném produktu (vložením objednávaného produktu do „košíku“ webového rozhraní). Pokud je potřeba uvést i další informace při prodeji v rámci EU nebo mimo EU, bude to na objednávkové stránce napsáno.

Před odesláním objednávky vám je umožněno zkontrolovat a měnit údaje vložené do objednávkového formuláře a případně ještě opravit vzniklé chyby a nesrovnalosti. Objednávku odešlete kliknutím na objednávací tlačítko pod objednávkou. 

O přijetí objednávky učiněné prostřednictvím objednávkového formuláře na webovém rozhraní vás budeme informovat e-mailem zaslaným na vaši elektronickou adresu, součástí (přílohou) je i faktura na produkt. Doručením tohoto potvrzení o přijetí objednávky na vaši elektronickou adresu uvedenou v objednávce je Smlouva uzavřena. 

Jakékoli změny uzavřené Smlouvy (včetně zrušení objednávky) jsou možné jen na základě dohody mezi námi. Do doby uzavření Smlouvy můžete svoji objednávku zrušit e-mailem poslaným na naši elektronickou adresu uvedenou v části „Základní údaje o nás“ v čl. I. těchto VOP.

V pochybnostech vás můžeme kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky a nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, má se zato, že objednávka vůbec nebyla podána a takovou objednávkou se nadále nezabýváme. 

Objednávat produkty přes webové rozhraní je možné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Upozorňujeme však, že výjimečně může dojít k dočasné nedostupnosti webu v důsledku nutné údržby webu anebo v důsledku okolností, za které neodpovídáme, jako jsou výpadky připojení k internetové síti apod. 

IV. JAK JE TO S CENOU A JAK SE PLATÍ?

1. CENA PRODUKTŮ: Na webovém rozhraní je uvedena i cena. Cena je platná po celou dobu, kdy je na webovém rozhraní uvedena. Náklady na dopravu ani jiné náklady spojené s dodáním on-line kurzů a e-booků nejsou, cena uvedená v souhrnu objednávky je tedy cenou konečnou. 

2. Sjednanou cenou je cena uvedená u produktu v okamžiku odeslání vaší objednávky. Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na webovém rozhraní (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání ceny) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Smlouvy, pak nejsme povinni vám za takovou zjevně chybnou cenu produkt dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že by již došlo z vaší strany i k úhradě této zjevně chybné ceny, jsme oprávněni od Smlouvy odstoupit a uhrazenou částku vám v tom případě vrátit. Dojde-li ke změně ceny v době mezi odesláním vaší objednávky a jejím potvrzením z naší strany, platí cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi námi k jiné výslovné dohodě. 

3. Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, jsme povinni vám produkt dodat až po úplném zaplacení sjednané ceny. 

4. ZPŮSOB PLATBY: Sjednanou cenu je možné uhradit následujícím způsobem:

– Bezhotovostně (klasickým) bankovním převodem na náš bankovní účet: pokyny k platbě, obdržíte v takovém případě v e-mailu potvrzujícím přijetí objednávky. Při platbě, prosím, nezapomeňte uvést příslušný variabilní symbol, aby mohla být platba rychle spárována a produkt co nejdříve dodán.

– Bezhotovostně online platební kartou nebo tzv. rychlým online bankovním převodem prostřednictvím platebního portálu. Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti STRIPE, která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti
 STRIPE. Tyto údaje s námi uvedená společnost nesdílí a nemáme k nim přístup.

Cena je zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na náš bankovní účet. 

V. JAKÝM ZPŮSOBEM VÁM BUDOU PRODUKTY DIGITÁLNÍHO OBSAHU DODÁNY?

1. ZPŮSOB DODÁNÍ. Při koupi e-booku bude digitální obsah ve formátu pdf nebo obdobném dodán po zaplacení kupní ceny na e-mail jako příloha e-mailové zprávy nebo zasláním odkazu, na kterém je obsah možno stáhnout či otevřít. Při koupi on-line kurzu, programu či webináře vám po uhrazení ceny bude vytvořen uživatelský účet na webovém rozhraní a budou vygenerovány a na elektronickou adresu uvedenou v objednávce zaslány přístupové údaje k vašemu uživatelskému účtu – a to obvykle několik málo minut po provedené platbě (podmínky užívání jsou uvedeny v čl. VI těchto VOP). Pokud zakoupíte online kurz, program či webinář v předprodeji a pro všechny přihlášené je takový produkt otevírán ve stejný den, obdržíte po zaplacení přístupové údaje nejpozději v předem ohlášený den. Po přihlášení s využitím přístupových údajů vám bude digitální obsah (on-line kurz) dodán zpřístupněním členské sekce. Je-li to s ohledem na návaznost obsahu efektivní, budou vám jednotlivé lekce zpřístupňovány postupně, dle harmonogramu uvedeného na „nástěnce“ členské sekce on-line kurzu. 

2. DODACÍ LHŮTA.  Uzavřením smlouvy Kupující souhlasí, že obdrží zakoupený produkt před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. Obvykle bude digitální obsah dodán okamžitě,  nejpozději do 3 pracovních dnů poté, kdy bude platba připsána na náš bankovní účet, nebo účet platební brány zpracovávající platby v bodě IV (v případě kurzu, webináře či programu zakoupeného v předprodeji bude obsah dodán v předem ohlášený den). Tím se zároveň na takový produkt digitálního obsahu nevztahuje možnost odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14ti dnů (více bod VII odstoupení od smlouvy).

3. NÁKLADY NA DOPRAVU. U online kurzů ani e-booků nevznikají, a tedy ani nejsou účtovány žádné náklady na dopravu či dodání.

VI. JAK JE TO S FUNKČNOSTÍ DIGITÁLNÍHO OBSAHU A JEHO SOUČINNOSTÍ S HARDWAREM A SOFTWAREM A AUTORSKÝMI PRÁVY?

1. Online kurzy obsahující videa vyžadují k plné funkčnosti internetové připojení a je na kupujícím/spotřebiteli, aby před zakoupením produktu otestoval, že jak internetové, tak hardwarové a softwarové vybavení na jeho straně mu umožní přehrávat videa v online kurzech. K tomu účelu slouží ukázková videa (video lekce), zpřístupněná na webové platformě zdarma. E-booky (ať již prodávané samostatně, nebo jao případná součást online kurzů) vyžadují, aby Kupující měl k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu pdf. Pro stažení produktu z webové stránky je též potřeba mít k dispozici i funkční připojení k internetu. Neodpovídáme za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti internetového připojení na straně Kupujícího. Případnou reklamaci Kupujícího z tohoto důvodu tedy PLA není povinna přijmout.

 Může se stát, že je obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru. 

2. Digitální obsah zasíláme pouze vám, jako Kupujícímu, na vaši elektronickou adresu, případně zpřístupněním adresy webové stránky, kde je obsah umístěn. Samozřejmě Digitální obsah je chráněn autorským právem a není možné jej bez našeho předchozího výslovného písemného souhlasu dále šířit nebo umožnit jeho užití dalším osobám. Porušení autorských práv je postižitelné nejen podle autorského zákona, ale může jít i o trestný čin.

3. UŽIVATELSKÝ ÚČET. Po zakoupení on-line kurzu obdržíte po úhradě ceny přístupové údaje k přihlášení do vašeho uživatelského účtu v závislosti na tom, zda je kurz již otevřen, nebo jej zakoupíte v předprodeji – tak jak je uvedeno v části o dodacích podmínkách (čl. V. VOP). Zavazujete se dodržovat mlčenlivost o přístupových údajích a neumožnit jejich použití třetím osobám. Jako Kupující se rovněž zavazujete udržovat vaše údaje uvedené v uživatelském účtu aktuální a pravdivé. V případě závažného porušení vašich povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo těchto VOP jsme oprávněni vám uživatelský účet znepřístupnit či zrušit. Rovněž tak v případě porušení vašich povinností týkajících se ochrany autorských práv.

VII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Jelikož námi prodávaný digitální obsah je (pokud není na informační stránce produktu výslovně uvedeno jinak) distribuován online, nevztahuje se dle § 1837 písm. l) na takové produkty možnost odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14ti dnů. Protože nám leží na srdci spokojenost našich zákazníků, je možné ve zvláštních případech do 10ti dnů od zaplacení kupní ceny požádat o vrácení peněz, a to na emailové adrese [email protected]. V žádosti prosíme uveďte doklady o zaplacení a důvod žádosti o vrácení peněz. V případě uznání žídosti vám peníze, které jsme od vás přijali jako platbu za on-line kurz (případně e–book) vrátíme nejpozději do 14ti dnů – stejným způsobem, jakým jste je uhradili, leda byste souhlasili s jiným způsobem platby. PLA si vyhrazuje právo takovou žádost odmítnout – například v případě, že by taková žádost jevila znaky zneužití.

 

2. Jak vy jako Kupující, tak my jako PLA jsme dále oprávněni odstoupit od Smlouvy v případech stanovených zákonem nebo uvedených v těchto VOP. 

3. Je-li vám společně s produktem poskytnut dárek, je darovací smlouva mezi námi uzavřená s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Smlouvy z vaší strany bez uvedení důvodů, pozbývá darovací smlouva účinnost a jste povinni nám poskytnutý dárek nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy vrátit. Veškeré dárky a bonusy jsou zasílány či zpřístupněny až po úhradě sjednané ceny produktu, není-li na webovém rozhraní uvedeno jinak.

X. ZÁVĚREM

1. Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem. 

2. Vezměte, prosím, na vědomí, že jsme oprávněni tyto VOP jednostranně měnit, pro Kupujícího však vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání objednávky. 

3. Tyto VOP jsou účinné od 1. 12. 2020