Zásady ochrany osobních údajů

V okamžiku, kdy si objednáte naši službu či produkt, nám o sobě sdělujete určité informace a údaje. S vašimi údaji nakládáme se vší pečlivostí – jak nám to i ukládá zákon tak, abychom zachovali Vaše soukromí a Vaše údaje byly v bezpečí a měli jste nad nimi kontrolu.

1. Správce osobních údajů – kdo Vaše údaje zpracovává?

Provozovatelem webu peaklevelacademy.cz a správcem osobních údajů je společnost Peak Level Academy s.r.o., IČ: 09266135, se sídlem U první baterie 1697/29, Břevnov, Praha 6, 162 00 (dále jen „Správce“). Jsme zapsaní v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 333545/MSPH u Městského soudu v Praze.  Kontaktní email: [email protected], kontaktní telefon: +420 777 999 589.

2. Jak osobní údaje získáváme?

Zpracováváme údaje, které nám sami poskytnete. V konkrétních případech může jít zejména o poskytnutí údajů vyplněním některého z formulářů na webových stránkách, uvedením údajů do zřízeného uživatelského účtu na našem webu, poskytnutí údajů při přípravě smluv a jejich realizaci (tj. v souvislosti s dodáním produktů, poskytnutím služeb), při osobním kontaktu, telefonicky, písemně, mailem nebo jinými komunikačními prostředky (sms zprávy, zprávy v aplikacích typu skype, FB messenger).

Pokud pro zpracování některých osobních údajů pro konkrétní účely zpracování musíme mít váš souhlas, pak takové údaje k danému účelu zpracováváme jen s vaším souhlasem. 

Údaje, které nám poskytujete nám poskytujete dobrovolně, abychom vám mohli poskytnout produkty, služby a informace, o které máte zájem. Nikdy nevyžadujeme osobní údaje, které pro daný účel nepotřebujeme (např. rodné číslo nebo číslo dokladu potvrzujícího totožnost, kopie takových dokladů a podobně).

3. Které osobní údaje zpracováváme?

Nezpracováváme žádné zvláštní kategorie osobních údajů. Nejčastěji zpracováváme pouze tzv. běžné základní údaje, které jsou nutné pro zajištění námi poskytovaných služeb: jméno, příjmení, případně titul, e-mail. Telefonní čísla neshromažďujeme. V případě, že nám je poskytnete (například vyplněním profilu v uživatelské sekci), nebo jsou volně dostupné (například na některé ze sociálních sítí) můžeme zpracovávat informace o datu narození.  

Pro Váš komfort a zajištění plné funkčnosti našich služeb souvisejcících s digitálním obsahem dále zpracováváme IP adresu, cookies (více zde), informace o objednaném zboží a službách, informace o tom, jaké zboží jste si od nás koupili a jaké služby vám poskytujeme, či jsme vám poskytli.

4. K jakým účelům, po jakou dobu a co nás opravňuje ke zpracování osobních údajů?

A) Abychom Vám mohli poskytnout naše služby
Výše uvedené údaje zpracováváme, abychom s vámi mohli uzavřít smlouvu a dodat vám vámi objednané produkty nebo služby (zejména digitální obsah) a vést s vámi i s tím související komunikaci.

Právním titulem (oprávněním) pro zpracovávání těchto údajů je přímo plnění smluvních povinností ze smlouvy uzavřené mezi námi. Přitom nemusí jít vyloženě o smlouvu uzavřenou v klasické tištěné podobě, vlastnoručně podepsané. Může jít např. i o smlouvu uzavřenou vyplněním a odesláním objednávkového formuláře na webových stránkách a naším potvrzením takové objednávky. K tomuto účelu osobní údaje zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu mezi námi. Po skončení smluvního vztahu jsou pak některé údaje uchovávány pro účely plnění právních povinností nebo pro účely oprávněného zájmu, jak se dočtete v následujících částech tohoto dokumentu.

B) Protože nám tak ukládá zákon
Abychom dostáli povinnostem vyplývajícím z platných právních předpisů, zejména v oblasti účetnictví, daňového práva a archivnictví zpracováváme údaje, které jste uvedli během nákupu našich služeb. Doba, po kterou jsou údaje zpracovávány, je stanovena přímo příslušnými právními předpisy, které nám povinnost jejich zpracování ukládají.

C) Pro pro účely tzv. oprávněných zájmů (např. marketingové komunikace)
Oprávněný zájem může pokrývat celou řadu situací. Proto vás informujeme o oprávněných zájmech, pro které osobní údaje zpracováváme:

Pro zasílání obchodních sdělení budeme zpracovávat tyto osobní údaje: jméno, příjmení, adresu, e-mail. Využíváme kontaktní údaje, které jste nám sami sdělili,  případně údaje, které sami zveřejníte na internetu (zejména na sociálních sítích jsko např. Facebook, Instagram, Linkedin) a údaje z veřejných rejstříků.

Zasílání obchodních sdělení na váš mail můžete vždy jednoduchým způsobem ukončit kliknutím na odkaz v mailu uvedený, nebo na emailové adrese [email protected].  Pokud bychom pro zaslání naší nabídky nebo informací o novinkách používali klasickou tištěnou formu nebo telefonní hovor nebo některou z komunikačních aplikací typu skype, messenger, pak i zde budeme respektovat, pokud nám dáte vědět, že si další kontakt nepřejete.

Abychom vám mohli nabízet produkty a služby na míru a zasílat vám jen takové nabídky a informace, které vás nebudou zbytečně zahlcovat a budou pro vás naopak přínosné, máme naši databázi kontaktů a osobních údajů členěnou do více seznamů. Pokud si například přejete zasílání informací o našich novinkách, automaticky se váš e-mailový kontakt zařadí do databáze „zasílání novinek“. Zároveň bychom chtěli upozornit, že ne každá zpráva z naší strany bude marketingovým sdělením. Například po zaplacení Vaší objednávky z webu se Váš kontakt zařadí do seznamu typu „zaplaceno“, aby Vám systém mohl neprodleně automaticky odeslat potvrzení a zpřístupnit objednaný elektronický produkt. Část tohoto automatizovaného zpracování tak slouží přímo pro splnění našich smluvních povinností.

V případě, že byste ještě nebyli našimi klienty, potřebujeme k zasílání marketingových sdělení Váš souhlas.  Před tím, než nám váš souhlas udělíte, budeme vás informovat o tom, jakých údajů a k jakému konkrétnímu účelu zpracování se bude souhlas vztahovat. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Pokud ovšem některé vaše osobní údaje zpracováváme i na základě jiného právního titulu (viz pod písmeny A a B výše), budeme pro tyto účely osobní údaje zpracovávat i po odvolání vašeho souhlasu, protože k takovým konkrétním účelům souhlas nutný není.

Oprávněným zájmem je i ochrana a prokázání našich práv a právních nároků, zejména z uzavřených smluv anebo způsobené újmy.

5. Kdo se podílí na zpracování?

Se zajištěním některých našich smluvních nebo zákonných povinností nám pomáhají další osoby, které jsou v pozici zpracovatelů. Zejména se jedná o spolupracující účetní, advokátní kancelář(e), poskytovatele datových úložišť a softwarových aplikací.  Se zpracovateli máme uzavřené písemné smlouvy, ve kterých je sjednáno plnění povinností v oblasti ochrany osobních údajů, aby vaše údaje zůstaly v bezpečí.

Osobní údaje budou zpřístupněny i příslušným správním orgánům, pokud nám takovou povinnost ukládá zákon (tj. zejména v případě provádění kontroly, při které je daný orgán oprávněn předložení osobních údajů vyžadovat).

6. Ohledně svých osobních údajů máte dále právo:

A. na přístup k osobním údajům 
Jde o právo na potvrzení, zda zpracováváme Vaše osobní údaje a pokud ano, pak na přístup k těmto údajům a informacím o jejich zpracování. 

B. na opravu osobních údajů
Jde o právo na to, abychom bez zbytečného odkladu opravili nepřesné osobní údaje, které se vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení (ve kterém uvedete údaje úplné).

C. na výmaz osobních údajů (právo „být zapomenut“)
V případech stanovených zákonem nebo GDPR máte právo požadovat, abychom bez zbytečného odkladu vymazali Vaše osobní údaje (v GDPR jsou důvody uvedené v čl. 17, včetně uvedení výjimek, kdy se výmaz neprovede).

D. na omezení zpracování
V případech stanovených v čl. 18 GDPR máte právo požadovat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů.

E. na přenositelnost údajů
Za podmínek stanovených v čl. 20 GDPR máte právo získat své osobní údaje a předat je jinému správci. Je-li to technicky proveditelné, máte právo požadovat přímo předání jinému správci. 

F. vznést námitku
V případech, kdy osobní údaje zpracováváme pro účely oprávněných zájmů, máte právo vznést námitku proti takovému zpracování a pak nadále nebudeme údaje zpracovávat, pokud náš oprávněný zájem nebude převažovat nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami. Pokud je oprávněným zájmem přímý marketing, pak má vznesení námitky vždy za následek ukončení dalšího zpracování pro účely přímého marketingu.

G. Právo podat stížnost u dozorového úřadu
Pokud se domníváte, že dochází k porušování vašich práv v oblasti ochrany osobních údajů, máte právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů. Bližší informace o úřadu i ochraně osobních údajů naleznete přímo na stránkách úřadu www.uoou.cz

7. Jak Vaše soukromí chráníme

Při zpracování osobních údajů postupujeme v souladu se zákonem tak, abychom údaje zabezpečili jak z technického, tak organizačního hlediska. Používáme bezpečnostní a kontrolní aplikace a systémy, abychom zajistili maximální možnou ochranu a data zabezpečili před neoprávněným přístupem úmyslným, či nahodilým.

8. Závěrem

V případě, že budete mít další dotazy ke zpracování vašich osobních údajů u nás, můžete nás kontaktovat na e-mailu [email protected]. Zprávou na tento mail nebo zasláním písemného požadavku na naši adresu uvedenou v úvodní části tohoto dokumentu, můžete také přímo uplatnit Vaše práva, o kterých píšeme v bodu 5. Jen si dovolujeme upozornit, že pro účely ověření toho, že požadavek je uplatněn opravdu přímo Vámi, Vás můžeme poté ještě kontaktovat a totožnost a požadavek si přiměřeným způsobem ověřit. Totéž platí i pro případnou telefonickou a obdobnou komunikaci.

Aktuální znění tohoto dokumentu naleznete vždy na stránkách Peak Level Academy. Toto znění je účinné od 1. 12. 2020